Välkommen till Dr Sannas sida för medierelationer.

Här lägger vi upp nyheter om bolaget, våra produkter eller annat som vi anser är relevant och viktigt för vår omvärld.


Dr Sannas kommenterar till mediepåståenden 8/2 - 2018
Svar till Expressen

BOLAGET Dr Sannas AB

Jag undrar hur ni ser på anmälningarna mot ert företag, ex sköldkörtelpaket? 
Vi ser naturligtvis mycket allvarligt på all kritik som riktas mot vår verksamhet eller våra produkter. I det sammanhanget är det nog faktiskt bara en marginell skillnad mellan eventuell kritik som kommer från våra kunder eller som i det här fallet, i form av anmälningar till olika tillsynsmyndigheter.

Att vi sedan bolaget grundades i december 2015 allt som allt fått 3 anmälningar mot oss är självfallet mycket beklagligt. Men i sammanhanget kan det vara värt att påpeka att en anmälan inte per automatik är samma sak som en fällning. Så vitt vi kan förstå enligt de samtal vi idag haft med de tre aktuella verken har ingen av anmälningar resulterat i ett formellt tillsynsärende.

När det sedan gäller det så kallade sköldkörtelspaketet har vi tagit det säkra före det osäkra och dragit tillbaka paketet permanent. Att konsumentverket inte fattat beslut om de avser att inleda en granskning eller inte, spelar i det sammanhanget mindre roll. Vi strävar alltid efter vår produktinformation och marknadsföring ska vara 100 procent korrekt.

I sammanhanget kan det också vara värt att påpeka att det så kallade sköldkörtelspaketet är en provprodukt som funnits under en begränsad period och som är sammansatt av underleverantörers produkter. Det är med andra ord inte en produkt som utvecklats av Dr Sannas AB.

Hur ser ni på kritiken om att ni skulle ha otillåtna hälsopåståenden om era produkter?
Sanna Ehdin, ”Dr Sanna”, har vid två tillfällen kritiserats av myndigheter och det var 2015 då Dr Sanna bl.a. sålde en produkt som inte hade genomgått de tester som krävs och produkten återkallades följaktligen omedelbart.

Den, för oss, viktigaste följden av kritiken är att den fungerade som en väckaklocka som också ledde till att bolaget Dr Sannas AB startades. Syftet med att bilda bolaget var just att skapa en organisation som kunde säkerställa att samtliga myndighetsdirektiv följdes. Efter en extra kontroll med både Läkemedelsverket och Livsmedelsverket kan vi också konstatera att syftet uppnåtts. Sedan vi startade verksamheten i december 2015 har vi fått en erinran från Livsmedelsverket för att vi missat att tillsammans genomföra den så kallade livsmedelskontroll som är nödvändig vid försäljning av livsmedel. Stockholms miljöförvaltning kommer att genomföra den rutinmässiga kontrollen under nästa vecka.

Vad säger ni om kritiken att ni utnyttjar och skrämmer människor som oroar sig för sin hälsa?
Det är ett påstående som faller på sin egen orimlighet. Det går inte att driva en verksamhet som på mindre än två år lyckas nå en omsättning på över 4 miljoner kronor (4,5 MSEK) genom att skrämma kunder att köpa produkter av oss.

Vad finns det för vetenskapligt stöd för att det är bra att dricka er såpa mot förkylningar och influensa?
Observera att den såpa som Expressen refererar till enbart av Dr Sannas AB marknadsförs som en hudprodukt, det vill säga att den inte är ämnad för invärtes bruk.

Vad finns det för vetenskapligt stöd att kroppen detoxas om man badar i er såpa?
Vi marknadsför såpan som en tvål som kan användas för hela kroppen, det vill säga en tvål för ansikte, händer, hela kroppen och till varma renande bad.

Och vad finns det för belägg att er såpa är bra att använda såpa mot psoriasis, eksem och andra hudsjukdomar?
Dr Sannas AB hävdar inte att såpan är bra att använda mot psoriasis, eksem och andra hudsjukdomar. Vi marknadsför såpan som en tvål som kan användas för hela kroppen, det vill säga en tvål för ansikte, händer, hela kroppen och till varma renande bad.

Vad säger du om läkarkritiken att det är riskabelt om era kunder uppmuntras att sluta med sina mediciner och ta dina produkter istället?
Så vitt vi förstår måste även detta röra sig om ett missförstånd eller att ett saker blivit ryckta ur sitt sammanhang. En viktig och helt vägledande princip för Dr Sanna själv är, och har alltid varit, att inte ge medicinska råd. I hennes texter på bloggen – även den del som Expressen.se refererar till på tisdagskvällen – framgår det också tydligt.

Om någon däremot uppfattat hennes generella råd som specifika beklagar vi detta.

Jag undrar också varför ni har tagit bort flera produkter på hemsidan? 
Det ligger i sakens natur att den som driver en nätbutik med viss regelbundenhet gör förändringar i sortiment eller att produkter förändras. Men om du med frågan menar sköldkörtelspaketet specifikt så beror det slutgiltiga beslutet om att lyfta produkten permanent utan tvekan på grund av den kritik vi fått. Vår ambition är alltid att utrycka oss 100 procent korrekt och finns det frågetecken runt det så är det bättre att ta det säkra före det osäkra.

BÖRSNOTERINGEN

Det har inte gått något vidare för företaget om man tittar bakåt. Är det verkligen rimligt att locka allmänheten att köpa aktier i ett så litet och olönsamt bolag?
Att gå till börsen för att söka kapital handlar ju om bjuda in andra att kunna delta på den vision och resa som företaget gör. Att ett bolag är lönsamt vid notering är med andra ord ingen självklarhet.

Varför har ni inte gått ut till aktieägarna med information om kritiken och anmälningarna mot företaget?
Istället för att reagera eller kommentera medieuppgifter tror vi att det är fakta som våra aktieägare vill ha. Låt oss ge ett exempel: medier har bland annat påstått att tillsynsmyndigheterna inlett en granskning mot oss, men trots upprepade samtal till dessa myndigheter är det enda svar vi får att det inte finns några pågående ärenden mot oss eller vår verksamhet, än mindre har dessa myndigheter kontaktat oss för att få svar på några frågor. Att det pågår en granskning är med andra ord inte korrekt. Den informationen har under onsdagen också förmedlats till marknaden.

Vår bedömning, åtminstone tills nu, är med andra ord att anmälningar i sig inte per automatik måste resultera i kommunikationsinsatser till marknaden. Däremot är det en självklarhet för oss att meddela viktiga nyheter till marknaden.

Vad har ni för ansvar gentemot dessa privatpersoner som satsar sina pengar?
Generellt sett har vi naturligtvis ett stort ansvar. Det innebär framförallt att det kapital vi får in genom börsintroduktionen används på ett så effektivt sätt som möjligt.

Varför har ni valt att lista er på Nordic MTF?
Dr Sannas tillväxtambitioner och ökande produktutbud gör att vi kontinuerligt tar ny mark och mot bakgrund av detta bedömde vi att noteringen med tillhörande kapitalanskaffning var rätt väg att gå för att ta nästa steg i utvecklingen.

Varför har inte bolaget informerat börsen och aktieägare att man brutit mot lagar och regler och därför ska få besök av kontrollmyndigheten?
Att vi missat ett formaliabesök från miljöförvaltningen är naturligtvis beklagligt, men det kommer att åtgärdas under kommande vecka.

Hur ser ni på kritiken att det är vilseledande att kalla företaget Dr Sannas då det kan ge intryck av att Sanna Ehdin är en riktig läkare?
Svår fråga att svara på då Sanna Ehdin ju faktiskt är doktor i Immunologi. Hon disputerade i bioteknik med inriktning på immunteknologi (tillämpad immunologi) vid Lunds universitet 1988 (Development of in vitro immunization for the production of mouse human monoclonal antibodies). 

Men en bidragande orsak till titeln så att säga satt sig står nog även att finna i den så kallade medielogiken. När Sannas teser först uppmärksammades på 90-talet var det ofta medier som på eget initiativ gav henne epitetet doktor. Däri myntades namnet som nu används.

Varför har Sanna Ehdin hävdat i intervju med nyhetsbyrån Finwire att bolaget följer lagar och regler? Se citat: "Dr Sannas följer enligt min kännedom de regleringar som gäller både i Sverige och inom EU."
Sannolikt för att hon vid det tillfället inte var informerad om att vi som bolag missat att vi behövde göra en så kallad livsmedelskontroll i samarbete med miljöförvaltningen.

PERSONEN Dr Sanna Ehdin

Agnes Wold är kritisk till att du Sanna Ehdin riktar dig mot medelålders kvinnor - som oftare än män har lite pengar – genom att köpa dina kurer för tusentals kronor? Vad säger du om att ni vänder er till en redan utsatt grupp?
I Agnes Wolds uttalande ligger en underförstådd kritik mot våra kunder som vi absolut inte ställer upp på – nämligen att medelålders kvinnor skulle vara sämre eller till och med oförmögna att fatta genomtänkta beslut. De är naturligtvis inga viljelösa offer som Agnes Wold vill låta påskina utan kan självklart både som grupp och enskilda fatta precis lika bra köpbeslut som män.

Hur ser ni på kritiken mot att Sanna Ehdin ger medicinska råd till människor som har verkliga sjukdomar, exempelvis att de ska sluta med sina mediciner och köpa hennes produkter istället? 
Så vitt vi förstår måste detta röra sig om ett missförstånd eller att saker blivit ryckta ur sitt sammanhang. En viktig princip för Dr Sanna själv är, och har alltid varit, att inte ge medicinska råd. I hennes texter på bloggen – även den del som Expressen refererar till på tisdagskvällen – framgår det också.

Om någon däremot uppfattat hennes generella råd som specifika beklagar vi detta. 

FÖLJDFRÅGOR från Expressen efter att vi skickat ovanstående svar:

Du påstår att bolaget grundades 2015. Men registreringsår är 1995. Hur kan det komma sig?
Aktiebolaget Grundstenen 75186 grundades 1995 som sedan i december 2015 bytte namn till DrSannas health products AB då nuvarande verksamheten startade (i maj 2016 gjordes sedan ett namnbyte till Dr Sannas AB).

Ni skriver att ingen myndighet granskar er. Det stämmer ju inte. Livsmedelsverket skickade ärendet vidare. Detta ledde till att kontrollmyndigheten - i det här fallet livsmedelskontrollen vid Stockholms stad - ju inlett en granskning av er. Livsmedelskontrollen har sagt åt er att ta bort sköldkörtelpaketet, de ska se över resten av er marknadsföring och även besöka er. Kommentar på det?
Kanske är det mest en fråga om semantik men den poäng vi ville göra (och som vi adresserar både i mejlet till dig och i svaren) är att de tre anmälningar som gjorts och som du rapporterat om i skrivande stund inte lett till något tillsynsärende från myndigheterna (eller granskning om du så vill). Vi kan naturligtvis inte spekulera i om tillsynsmyndigheten i ett senare skede fattar beslut om en sådan granskning men igår gällde uppgiften hur som helst.

På en direkt fråga till Livsmedelsverket (under gårdagen) om bolaget just nu är föremål för granskning blev svaret också nej.

Att vi missat livsmedelskontrollen är naturligtvis beklagligt men det ärendet – om vi förstått det hela rätt - avslutas i samma sekund miljöförvaltningen protokoll från besöket är färdigt.

Det är naturligtvis ditt privilegium att kalla det en granskning men faktum är att miljöförvaltningen självt kallar det just kontroll.

Utan att för den sakens skulle förringa vårt misstag så kan jag också konstatera att detta är en registrering som vi och uppskattningsvis 3000-3500 (miljöförvaltningens uppgift) andra bolag som är verksamma i livsmedelssektorn missat.

När det gäller uppgiften om att vi ålagts eller uppmanats att ta bort sköldkörtelspaketet har vi visserligen sett en medieuppgift som skulle kunna tolkas på det viset, men ingen företrädare för livsmedelskontrollen (eller annan myndighet för den del) har muntligen eller skriftligen lämnat det beskedet till oss. Din uppgift om att vi uppmanats ta bort sköldkörtelspaketet är med andra ord helt ny och jag skulle därför uppskatta att få mer information var uppgiften kommer ifrån så att vi kan gå till botten med den.

Jag undrar också varför du Daniel sa i intervju att det var en ”tillfällighet” att sköldkörtelpaketet och övriga paket tagits bort från hemsidan och att det berodde på att det var en uppdatering av sajten? Det var ju inte sant!
Gällande sköldkörtelpaketet så stämmer det att det tillfälligt försvann av den anledning som jag anförde i en tidigare intervju (förändringar på hemsidan), men efter att ha tagit del av kritiken fattade vi ett aktivt beslut att dra tillbaka paketet permanent.

I sammanhanget vill jag även nämna att det utpekade paketet endast funnits under en begränsad period och att det är sammansatt av underleverantörers produkter, dvs inte utvecklat av oss själva.

Sen undrar jag varför inte bolaget informerade börsen och aktieägare att man brutit mot lagar och regler tidigare och därför ska få besök av kontrollmyndigheten? Ni visste ju om det här redan innan börsintroduktionen.
Efter samtal med Livsmedelskontrollen, Miljöförvaltningen, gjorde vi bedömningen att detta inte var information som lagligt eller monetärt skulle påverka bolaget utöver själva registreringsavgiften på 2680 kronor och timarvodet för den obligatoriska kontrollen vill säga.

 


Dr Sannas kommenterar till mediepåståenden 7/2 - 2018
Pressmeddelande

Medier har under den senaste veckan rapporterat att bolaget Dr Sannas AB (publ) (”Dr Sannas AB” eller ”Bolaget”) anmälts till tillsynsmyndigheter för påstådda brister i verksamheten. Med anledning av rapporteringen önskar Dr Sannas AB göra följande klargörande:

-        Vi kan bekräfta att vi missat att utföra en så kallad livsmedelskontroll vilket är en formell, men likväl obligatorisk, process som samtliga bolag som säljer livsmedelsklassificerade produkter ska genomgå. Felet är åtgärdat och Stockholm stads miljöförvaltning kommer att genomföra sin formella kontroll under kommande vecka. Det finns självklart inga ursäkter, vi kan bara beklaga att denna punkt förbisetts av oss, säger Daniel Ehdin, VD för Dr Sannas AB.

När det sedan gäller påståendet om att det pågår en granskning av Konsumentverket gällande otillåten marknadsföring, så är det dock en uppgift som Dr Sannas AB, trots flera samtal med Konsumentverket, inte kan få bekräftad. Konsumentverket bekräftar förvisso att det finns en anmälan, mot bolaget från december, men myndigheten har ännu inte fattat beslut om att inleda en eventuell granskning. Vad Dr Sannas AB kan förstå av samtalen med Läkemedelsverket har inte heller denna myndighet fattat några som helst beslut om att inleda ett tillsynsärende.

Livsmedelsverket i sin tur meddelar att den anmälan mot bolaget som inkom i slutet av 2017 kommer att lämnas utan åtgärd eftersom den gäller ett område där verket inte har tillsynsansvaret.

Samtliga anmälningar är gjorda av en och samma person och gäller en provprodukt, ett så kallat sköldkörtelspaket som lanserades i november månad, och som bolaget sedan dess fattat beslut om att upphöra att saluföra.

-        Vi ser naturligtvis mycket allvarligt på kritiken att och tog därför det säkra före det osäkra och drog därför tillbaka paketet. Först tillfälligt men den 1/2 fattades beslutet att stoppa produkten permanent. Att konsumentverket ännu inte fattat beslut om de avser att inleda en granskning eller inte, spelar i det sammanhanget mindre roll. Vi strävar alltid efter vår produktinformation och marknadsföring ska vara 100 procent korrekt.

Det så kallade sköldkörtelspaketet är en provprodukt som funnits under en begränsad period och som är sammansatt av underleverantörers produkter. Det är med andra ord inte en produkt som utvecklats av Dr Sannas AB.

-        En poäng med vår börsresa är just att med nytt kapital göra oss mindre beroende av andra leverantörers produkter och produktlöften. Genom börsintroduktionen kan vi satsa ännu hårdare på vår egen produktutveckling, vilket ökar kontrollen av de aktiva substanser som används. Det innebär med viss automatik också att riskerna för felaktigheter i marknadsföringen minskar.