Kallelse till extrastämma i Dr Sannas AB

 
 

Aktieägarna i Dr Sannas AB, org. nr. 556519–7729 (”Bolaget”) kallas härmed till extrastämma den 18 september 2017, kl. 10.00 i Dr Sannas AB:s lokaler, Artillerigatan 6 i Stockholm.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i extrastämman ska vara införd i den av Bolaget förda aktieboken på dagen för stämman, samt får gärna anmäla sitt deltagande till Bolaget.

Anmälan om deltagande görs per e-post till ir@drsannas.com.

 FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.    Stämmans öppnande

2.   Val av ordförande vid stämman

3.   Upprättande och godkännande av röstlängd

4.   Val av en eller två protokolljusterare

5.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.   Godkännande av dagordningen

7.    Beslut om fondemission

8.   Beslut om byte av bolagskategori

9.   Beslut om införandet av avstämningsförbehåll

10. Beslut om antagande av ny bolagsordning

11.  Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om fondemission (punkt 7)

Styrelsen föreslår att Bolagets aktiekapital ska ökas med 369 124,84 kronor till 505 585,47 kronor genom överföring av 369 124,84 kronor från fritt eget kapital. Fondemissionen föreslås genomföras utan utgivande av nya aktier.

Beslutet ska vara villkorat av att extrastämman beslutar om att anta ny bolagsordning i enlighet med förslaget i punkten 10 nedan.

Beslut om byte av bolagskategori (punkt 8)

Styrelsen föreslår att Bolaget ska byta bolagskategori från att vara ett privat aktiebolag till att vara ett publikt aktiebolag.

Beslutet ska vara villkorat av att extrastämman beslutar om att anta ny bolagsordning i enlighet med förslaget i punkten 10 nedan samt om fondemission enligt punkten 11 ovan.

Beslut om införandet av avstämningsförbehåll (punkt 9)

Styrelsen föreslår att avstämningsförbehåll införs i bolagsordningen.

Beslutet ska vara villkorat av att extrastämman beslutar om att anta ny bolagsordning i enlighet med förslaget i punkten 10 nedan.

Beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 10)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta en ny bolagsordning varigenom, förutom vad som följer av punkten 9 ovan, sådana ändringar som är nödvändiga till följd av beslutet att byta bolagskategori från att vara ett privat aktiebolag till att vara ett publikt aktiebolag enligt punkt 8 ovan införs.  

Beslutet ska vara villkorat av att extrastämman beslutar om (i) fondemission enligt punkt 11 ovan, (ii) byte av bolagskategori enligt punkt 8 ovan, och (iii) införande av avstämningsförbehåll enligt punkt 9 ovan.

MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt punkt 7, 8, 9 och 10 fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

HANDLINGAR INFÖR STÄMMAN

Fullständiga beslut under punkt 7, 8, 9 och 10 kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget senast två (2) veckor innan stämman. Handlingarna sänds även kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

______________________

Stockholm i augusti 2017

Dr Sannas AB

Styrelsen